Waarden & Normen - Be Fair

Waarden & Normen

De commissie is door het bestuur onder andere belast met het onderzoeken van overtredingen en het opleggen van maatregelen.

De strafcommissie telt minste drie leden, die drie jaar of langer lid van de vereniging zijn. De leden worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd.
(De vacatures zijn nog niet vervuld. Zolang de commissie nog niet is ingesteld, fungeert het bestuur zlef als commissie)

De strafcommissie onderzoekt, behandelt en beoordeelt incidenten/conflicten die bij Be Fair plaatsvinden conform een vastgestelde en beschreven werkwijze.  Na het horen van betrokkene(n) adviseert de commissie het bestuur schriftelijk en gemotiveerd over de afdoening. Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging.  De commissie bevordert en bewaakt een goed en sportief Be Fair-klimaat. Het gaat daarbij in de regel ook om situaties die niet door de KNVB worden afgehandeld.

Een ieder kan melding maken van incidenten /conflicten veroorzaakt door (niet-) leden. Meldingen dienen plaats te vinden bij het bestuur of bij de voorzitter/secretaris van de strafcommissie; bij voorkeur schriftelijk. Meldingen aan het bestuur worden doorgeleid naar de commissie.

De strafoplegging kan bestaan uit: berisping, geldboete, uitsluiting van wedstrijden en/of training, schorsing van functie en royement. De eerste 4 vormen van strafoplegging kunnen worden omgezet in een alternatieve straf. Alleen tegen royement staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.

De secretaris van de vereniging houdt archief ter zake van de dossiers in de klachtzaken die aan de commissie zijn voorgelegd.  De dossiers en alle daarmee samenhangende stukken worden drie jaar na de uitspraak vernietigd.

De commissie is door het bestuur gemachtigd om maatregelen aan leden, aspirant-leden en derden op te leggen die de clubregels en de regels van Bondsreglement van de KNVB, waaronder het spelreglement valt, overtreden.

De strafcommissie neemt geen beslissing dan na oproeping, binnen één week, van het lid die de overtreding heeft gemaakt en van de eventuele aangever. Partijen kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard legt de strafcommissie een van de volgende maatregelen op:

 • Een waarschuwing;
 • Een berisping;
 • Een taakstraf;
 • Een schorsing van het spelen van een of meerdere wedstrijden;
 • Een verbod op toegang van door de vereniging georganiseerde evenementen;
 • Een boete en /of een bijdrage in de administratiekosten.

 De commissie kan aan het bestuur voorstellen om een betreffend lid:

 • een verbod op te leggen om het terrein van de vereniging of een gedeelte daarvan te betreden voor een nader te bepalen periode;
 • te royeren als lid van de vereniging.

Uitspraken van de strafcommissie zijn openbaar.

Een afschrift van de uitspraak van de strafcommissie wordt verzonden aan de overtreder, de aangever en aan het bestuur.

Van uitspraken door de strafcommissie wordt aan alle leden mededeling gedaan door publicatie met voornaam en teamvermelding, tenzij er redenen zijn om hiervan af te zien.

De strafcommissie houdt een overzicht bij van maatregelen die zijn opgelegd aan leden of aspirant-leden.

De strafcommissie int de aan een lid opgelegde boete en/of bijdrage voor de door de tuchtcommissie van de KNVB en Be Fair gemaakte administratiekosten.

De strafcommissie houdt een financieel overzicht bij van de opgelegde en geïnde boetes en/of administratiekosten en legt deze jaarlijks voor aan de penningmeester van de vereniging.

De penningmeester van de vereniging is belast met het afdragen van de door de tuchtcommissie van de KNVB berekende administratiekosten.

 

Gele en rode kaarten

 • Een lid dat een gele of rode kaart krijgt wordt met voornaam en teamvermelding op de verenigingssite gepubliceerd.
 • Een lid dat een 2e en 4e gele kaart krijgt wordt een boete van € 15, - opgelegd.
 • Een lid dat een 3e gele kaart krijgt wordt, conform de reglementen van de KNVB, één wedstrijd geschorst en een boete van € 15, - opgelegd.
 • Een lid dat een 5e en verdere gele kaart krijgt wordt voor twee wedstrijden geschorst en wordt een boete van € 25, - opgelegd.
 • Bij een rode kaart voor VERBAAL wordt het lid minimaal één wedstrijd geschorst en voor FYSIEK minimaal twee wedstrijden, conform het tuchtreglement van de KNVB en wordt een boete van respectievelijk €15,- of  € 25, - opgelegd.
 • Het lid en diens coach zijn verantwoordelijk voor de (directe) uitvoer van een speelverbod, bij een eerst volgende door de KNVB uitgeschreven wedstrijd. De KNVB legt bij het niet direct uitvoeren van de straf een boete op en 3 wedstrijdpunten in mindering.

Boete

 • Leden en aspirant-leden die een boete krijgen opgelegd door de KNVB en de strafcommissie dienen deze binnen tien dagen te betalen. Bij het in gebreke blijven wordt betrokkene direct geschorst totdat de boete is voldaan.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!